powrót

DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatki mieszkaniowe przyznawane  w Gminie  Sosnowiec
       Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje:

·   najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

·   osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.

·         innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.

·        osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

         Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które:

·        mieszkają samotnie a ich dochód brutto nie przekracza 175% najniższej emerytury, obecnie jest to kwota 1.398,67 zł/m-c,

·    prowadzą gospodarstwo wieloosobowe, gdzie dochód brutto na jedną osobę w rodzinie  nie przekracza 125%, obecnie jest to kwota 998,96  zł/m-c,

·        posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokal,

·        nie posiadają tytułu prawnego, oczekują na dostarczenie przysługującego lokalu  zamiennego lub socjalnego.

 

       Normy powierzchniowe

   Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

            35,00m² dla 1 osoby     55,00m² dla 4 osób

            40,00m² dla 2 osób       65,00 m² dla 5 osób

            45,00m² dla 3 osób       70,00 m² dla 6 osób

A w razie zamieszkiwania kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnie użytkową o 5 m².

Normy powierzchni użytkowej określone wyżej, podwyższa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku.

 

    Tryb postępowania w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego

 

      Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej:

   wniosek pobiera się w MOPS-ie w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33 tel: 32 266-75-16  w godz. 8.00 do 15.00.

Wypełniony i potwierdzony przez administrację wniosek wraz z oryginałem przydziału  lub umowy należy złożyć w MOPS-ie w Sosnowcu ul. 3 Maja 33.
Po uzyskaniu dodatku należy terminowo uiszczać pozostałą część opłaty za używanie mieszkania.

Wypłata dodatku mieszkaniowego zostaje wstrzymana w przypadku zaległości obejmujących co najmniej dwa okresy płatności (zaległość dwumiesięczna). Uregulowanie zaległości w terminie 3 miesięcy od daty wstrzymania wypłaty, potwierdzone stosownym zaświadczeniem przez administrację budynku wznawia wypłatę dodatku.

  Dodatek uzyskuje się na okres 6 miesięcy.

  Informacji odnośnie przyznawania dodatków mieszkaniowych udziela również PUNKT  TERENOWY znajdujący się budynku Naftowa 35.Facebook