powrót

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Aktualne zasady gospodarki odpadami komunalnymi

- obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. system segregacji odpadów

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca , w tym system gospodarowania odpadami komunalnymi regulują:

1. Uchwała Rady Miejskiej nr. 800/LVIII/2018 r. z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca,

2. Uchwała Rady Miejskiej nr 801/LVIII/2018 r. z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3.Uchwała Rady Miejskiej nr 220/XXI/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 220/XXI/2015 z dnia 29 października 2015 r. stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 11,00 złotych miesięcznie od osoby,

- jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 18,00 złotych miesięcznie od osoby

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” na podstawie złożonych przez Państwa oświadczeń o ilości osób zamieszkałych w lokalach mieszkalnych składa do Urzędu Miasta Sosnowca deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmując, że wszyscy mieszkańcy będą zbierać selektywnie odpady i zadeklarowała kwotę 11 złotych na 1 osobę.

Wobec powyższego Gmina w ramach pobieranej kwoty wyposaży nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą stosowane pojemniki lub worki w następującej kolorystyce :

  1. zielony z napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe,
  2. żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne ” - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
  3. niebieski z napisem „Papier” - z przeznaczeniem na papier i tekturę,
  4. brązowy z napisem "Bio" - przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
  5. czarny  z napisem "Odpady zmieszane" - z przeznaczeniem na pozostałe odpady po wysegregowaniu z nich odpadów określonych w punkcie 1-5,
  6. szary lub czarny z napisem "Popiół" - z przeznaczeniem na popiół z palenisk

Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez firmę wywożącą odpady , że nie są one segregowane, Urząd Miasta zwiększy opłatę za odbiór odpadów z kwoty 11 złotych na kwotę 18,00 zł na 1 osobę.

 Szczegółowe informacje dotyczące segregacji odpadów zawiera załączona poniżej ulotka informacyjna.

Załączone do niniejszej informacji pliki zawierają teksty wyżej wymienionych Uchwał Rady Miejskiej w Sosnowcu.Facebook