powrót

Plany na 2019 r.

Informacja o Realizacji Planów w 2018 r. ; Rozliczeniu Funduszu Termomodernizacyjnego; Planie Remontów oraz Planie Gospodarczo- Finansowym na 2019 r.

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" w Sosnowcu na posiedzeniu w dniu 25.03.2019 r. zapoznała się z informacjami Zarządu Spółdzielni dotyczącymi:

1. Realizacji Planu Remontów na rok 2018,

2. Projektu Planu Remontów na 2019 rok,

3. Rozliczenia na dzień 31.12.2018 r. Funduszu Termomodernizacyjnego dla poszczególnych  nieruchomości,

4. Projektu Planu Finansowo-Gospodarczego na 2019 r.

Informacje, rozliczenia oraz projekty planów były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz Komisji GZM.

Po zapoznaniu się z informacjami, rozliczeniami i projektami planów na rok 2019 przedstawionych przez Zarząd Spółdzielni oraz opiniami komisji, Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

- przyjęcia Planu Remontów Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu na 2019 r. oraz w sprawie przesunięć środków finansowych w ramach funduszu remontowego z funduszu termomodernizacyjnego na fundusz remontowy dźwigów oraz fundusz remontowy lokali mieszkalnych, umożliwiających pełne finansowanie zadań określonych w Planie Remontów na 2019 r.

- przyjęcia Planu Finansowo - Gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu,

- zmiany stawek funduszu remontowego dla dwóch nieruchomości w związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych do ich termomodernizacji.

Teksty uchwał dostępne są w zakładce „Uchwały Rady Nadzorczej”.

Informacje wymienione w pkt. 1-4 zostaną przekazane do wiadomości użytkowników lokali poprzez ich wywieszenie na tablicach ogłoszeń poszczególnych nieruchomości.

Użytkownicy lokali zostaną także indywidualnie poinformowani o wysokości obowiązujących od kwietnia 2019 r. stawek eksploatacyjnych.

 

 

 

 Facebook