powrót

Regulacja stanu prawnego gruntów

Efekty podejmowanych przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" w Sosnowcu działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego gruntów.

W wyniku podejmowanych przez Zarząd Spółdzielni działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego gruntów został zawarty akt notarialny pomiędzy Gminą Sosnowiec a Spółdzielnią Mieszkaniową „Południe” w Sosnowcu - umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienie własności części budynków, dotycząca nieruchomości Naftowa 69 i Naftowa 71 oraz Akacjowa 24 A-32 i Akacjowa 24-30.

     Na podstawie niniejszego aktu Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał odpowiednich wpisów w księgach wieczystych obejmujących grunt oraz budynki związane z tym gruntem.

    Po załatwieniu formalności notarialnych i wieczystoksięgowych Spółdzielnia przygotowała i wyłożyła do wglądu projekty uchwał Zarządu S.M. „Południe” w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Naftowej 69  i Naftowej 71.

W określonym terminie składania wniosków o zmianę projektów uchwał wnioski takie nie wpłynęły.

   Wyżej wymienione czynności rozpoczynają proces przygotowania przez Spółdzielnię niezbędnej dokumentacji do procesu realizacji wniosków o wyodrębnienia własności lokali w tych nieruchomościach.

   Działka przy ul. Akacjowej wymaga dokonania podziału na 3 części, to jest:

     - pod budynek Akacjowa 24 A-32,

     - pod budynek Akacjowa 24-30,

     - część stanowiącą fragment pasa drogowego.

    Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości gruntowej przy ul. Akacjowej zostało wszczęte na wniosek Spółdzielni w listopadzie 2018 r.Facebook