powrót

Informacja dotycząca powodów rozwiązania umowy z Kancelarią Prawną

W roku 2013 r. Zarząd SM „ Południe” zawarł umowę na obsługę prawną z Kancelarią Prawną z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotowa umowa podpisana została jak się okazuje, na bardzo niekorzystnych warunkach, a jej zawarcie nie było poddane weryfikacji przez żadnego innego radcę prawnego, co nie zabezpieczyło odpowiednio  interesów Spółdzielni. 

Umowa charakteryzuje się wieloma zapisami, które uderzają w interesy Spółdzielni i wskazują na jednostronność oraz brak równowagi stron. Poniżej przybliżone są jedynie niektóre z niekorzystnych zapisów: 

Przede wszystkim umowa przewiduje wysokie wynagrodzenie ryczałtowe tj. opłata abonamentowa miesięczna. Należy przy tym pamiętać, iż kancelaria znajduje się w dużej odległości (Wrocław) natomiast na dyżury w SM pojawiał się pełnomocnik raz w tygodniu. Oprócz stałej opłaty miesięcznej kancelaria pobierała dodatkową opłatę 5% od każdej kwoty wyegzekwowanej przez dłużników a w okresie wypowiedzenia umowy prowizja ta zwiększa się do 12%.

Kolejne dochody z tytułu zawartej umowy kancelaria pobierała z tytułu kosztów sądowych zasądzonych w sprawach oraz zastępstwa procesowego. Ponadto umowa nakazuje zapłatę na rzecz kancelarii kosztów związanych z pobytami w hotelach, dojazdami itp.

Kolejna opłata konieczna do uiszczenia przez SM na rzecz kancelarii, to 250zł za każde stawiennictwo na rozprawie sądowej. Na końcu należy dodać, że jakiekolwiek opinie, po które zgłaszała się spółdzielnia były płatne dodatkowo i opłata abonamentowa nie uwzględniała tych prac.

Reasumując należy stwierdzić, iż w okresie tylko ostatnich pięciu lat SM Południe poniosła koszt obsługi prawnej w wysokości ok. 400 tysięcy złotych.

Umowa skonstruowana była w sposób karygodny, nie uwzględniała równowagi stron i posiadała zapisy, które w przypadku jej wypowiedzenia powodowały naliczenie dodatkowych kosztów oraz kuriozalną sytuację - im dłużej Spółdzielnia była związana umową, tym koszty zerwania umowy rosły. Obecnie Kancelaria Prawna po wypowiedzeniu tej umowy przesłała faktury do zapłaty na kwotę ok. 86 tysięcy zł z tytułu zapisów dotyczących zerwania wypowiedzenia umowy.

W związku z powyższym Zarząd zasięgnął opinii prawnej i po przeanalizowaniu zapisów umowy, przedłożonych faktur oraz dokumentacji, skierował pismo w którym podważa zasadność naliczonych kwot oraz żąda  wyjaśnienia ww. naliczeń. 

Aby zabezpieczyć interesy SM obecnie Zarząd  ustalił wstępne, możliwe warunki współpracy z nową kancelarią, specjalizującą się w prawie spółdzielczym i obsłudze Spółdzielni Mieszkaniowych. W drodze negocjacji kancelaria ta zgodziła się na zapisy korzystne dla SM oraz  następujące warunki współpracy:

W okresie wypowiedzenia umowy z poprzednią Kancelarią, czyli przez 3 miesiące, nowa Kancelaria obsługuje SM lecz nie pobiera żadnych stałych opłat od Spółdzielni. Umowa, która zostanie zawarta po okresie wypowiedzenia z poprzednią Kancelarią będzie przejrzysta, stałe koszty  miesięczne będą  mniejsze, bez dodatkowych kosztów ukrytych, prowizji itp. co pozwoli oszacować dokładny koszt roczny i pozwoli na wygenerowanie realnych oszczędności.

Nie będzie też żadnych dodatkowych opłat za sporządzone opinie prawne w zakresie zawieranych umów, regulaminów innych aktów itp.

W czasie trwania umowy będzie możliwe jej wypowiedzenie z uwzględnieniem równowagi stron i bez dodatkowych opłat ukrytych tak aby w pełni zabezpieczyć interesy mieszkańców i nie narażać SM Południe na dodatkowe obciążenie finansowe.Facebook