powrót

Informacja na temat niektórych nieprawidłowości i niekorzystnych praktyk dotyczących zleceń zewnętrznych

Zarząd SM Południe po objęciu swoich obowiązków z dniem 1.02.2020 r. w pierwszej kolejności dokonał wstępnej oceny dotychczasowej działalności Spółdzielni, by móc wyznaczyć racjonalne pole do działania na rzecz mieszkańców osiedla. Opracowanie określonych procedur, egzekwowanie wywiązywania się w sposób należyty z powierzonych obowiązków przez pracowników oraz dostosowanie regulaminów do aktualnych przepisów prawa niewątpliwie są czasochłonne, ale profesjonalne podejście do tematu ma w rezultacie zapewnić sprawne funkcjonowanie Spółdzielni. 

1.      W trakcie analizy dokumentacji z postępowań przetargowych, zawieranych umów, zapisów w poszczególnych regulaminach oraz odpowiedzialności osób za podejmowane decyzje niejednokrotnie nasunęły się niepokojące wnioski, które w rezultacie zostały poddane wnikliwej weryfikacji. Poniżej przekazujemy Państwu nasze spostrzeżenia na temat niektórych tylko nieścisłości w zlecanych pracach termomodernizacyjnych i remontowych oraz usługach na podstawie obowiązującego regulaminu postępowania przetargowego przed udzieleniem zamówienia na roboty budowlane, usługi i dostawy w SM Południe w Sosnowcu. 

2.      W wyniku organizowanych postępowań przetargowych z wyłonionym wykonawcą zawierane były umowy ramowe na okres roku bez określenia górnego limitu kwoty przeznaczonej na realizację danego zadania. Tym sposobem można było zlecać prace bez nadzoru księgowego oraz bez ograniczeń finansowych czy czasowych. Przykładowo jedna firma realizowała prace określonego rodzaju na kwotę ok. 350 tys. zł, inny rodzaj prac kosztował Spółdzielnię 200 tys. zł, a jeszcze inne usługi – ponad 100 tys. zł. Gdyby w umowach wskazywano ramową górną granicę kwoty określonej w planie finansowym na dany rok, byłaby możliwa kontrola nad wydatkowaniem środków. 

3.      Zapisy w umowach ramowych powodowały, że zlecenia na poszczególne prace nie zawierały szczegółowych danych dotyczących zakresu wykonania tych prac. Nie wskazywano na przykład wielkości obszaru realizacji zadania, gdyż nie sporządzano kosztorysów inwestorskich ani przedmiarów. Przyjmowano orientacyjną wielkość obszaru do prac na podstawie ściśle podanych przez wykonawcę stawek kalkulacyjnych do przetargu. Tym sposobem zlecano prace o orientacyjnym koszcie wykonania. Suma takich zleceń w ciągu roku dawała często pokaźną kwotę. Regulamin przetargowy zakładał, że prace do 10 tys. zł zlecano bez przetargu, czyli wykonawcom, z którymi nie wiązała Spółdzielnię żadna umowa ramowa. Poszukiwania wykonawców do takich zadań odbywały się w sposób dowolny, według uznania i wiedzy pracowników Spółdzielni. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby określono jasne zasady, a dokumentacja zawierała takie elementy, jak: zapytanie do potencjalnych wykonawców na zasadzie rozeznania rynku ze wskazaniem zakresu prac, odpowiedzi oferentów i kosztorys ofertowy, protokół zdawczo-odbiorczy wykonanych robót itp. W poszczególnych umowach brakowało też tak istotnych elementów jak kary za nierzetelne wykonanie zlecenia czy też za niewykonanie pracy w określonym terminie lub bezzasadne odstąpienie od umowy. Zadania były zlecane firmom bez weryfikacji ich wiarygodności i rzetelności, m.in. firmom zadłużonym. Realizowano również zlecenia, które niejednokrotnie mogły Spółdzielnię kosztować zdecydowanie mniej. Przykład: zlecenie z marca 2020 r. dotyczące wywozu obciętych gałęzi i krzewów z części Osiedla. Prace te próbowano zlecić współpracującym dotychczas ze Spółdzielnią firmom za ponad 6500 zł netto (I oferta) oraz ponad 8700 zł netto (II oferta). Ostatecznie po weryfikacji tych ofert i cen przez obecny Zarząd zadanie wykonała firma, którą pierwotnie pominięto w zapytaniu ofertowym, a z którą Spółdzielnia ma zawartą umowę. Firma ta wykonała tę usługę za 3200 zł netto. Nie trzeba dodawać, że zlecenie zadania innej firmie niż ta, z którą była zawarta umowa, jest naruszeniem zasad umowy, a konsekwencje mogłyby uderzyć finansowo w Spółdzielnię.

4.      Przyjęty regulamin przetargowy sztywno określał zasady oceny ofert składanych przez potencjalnych wykonawców ze wszystkich postępowań. Dostosowanie kryteriów oceny do danego postępowania, czyli ich zmiana, było naruszeniem regulaminu, który nie zakładał żadnej elastyczności, a poszczególne kryteria oceny danej oferty nie były punktowane w sposób czytelny i według jednakowych zasad dla wszystkich. Naszym zdaniem zasady te powinny ulec modyfikacji. Z rozmów przeprowadzonych z wykonawcami, którzy nie przystępowali do przetargów w naszej Spółdzielni, a których chcieliśmy zachęcić do składania ofert w 2020 r., wynikało, że nie chcą tego zrobić, ponieważ nie wierzą w szansę wygrania, w związku z czym nie składają ofert, bo nie chcą marnować czasu ani energii. Jako powód wskazywali zwłaszcza fakt, że Spółdzielnia wybiera wciąż te same firmy według sobie tylko znanych zasad. 

5.      Warto też wspomnieć, że obowiązujący dotychczas regulamin przetargowy umożliwiał udział w Komisji Przetargowej członkom Rady Nadzorczej, którzy decydowali m.in. o wyłonieniu wykonawcy na tak duże prace jak na przykład termomodernizacja budynków. Taki proceder stoi w jawnej sprzeczności nie tylko z literą prawa, ale i z kulturą zawodową oraz etyką.  

6.      Niektóre firmy, z którymi Spółdzielnia już od kilku lat współpracuje z dobrym skutkiem dla obu stron, wydają się traktowane ulgowo i wbrew przepisom. Mają bowiem dostęp do lokalu w zasobach spółdzielczych, za który nie dokonują opłat. Nie tylko nie płacą za najem, ale co więcej, koszty zużycia mediów (prąd, woda, ciepło) są pokrywane przez Spółdzielnię. Innym firmom w umowie na wykonanie zadania proponuje się natomiast odpłatnie pomieszczenie gospodarcze, za które takie opłaty się nalicza. Widząc realną potrzebę zmian w zakresie regulaminu przetargowego w Spółdzielni, prowadzone są obecnie prace nad zupełnie nowym regulaminem, który chcielibyśmy przedstawić Radzie Nadzorczej do akceptacji na najbliższym posiedzeniu. Nowo opracowany regulamin będzie wolny od tych wszystkich błędów i wewnętrznych sprzeczności, o których piszemy. Nadmieniamy jednocześnie, że osoba kierująca działem technicznym znajduje się obecnie w okresie wypowiedzenia, a w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na wyżej wymienione stanowisko.

Zachęcamy Mieszkańców do śledzenia kolejnych informacji, które zamierzamy publikować cyklicznie na stronie internetowej SM Południe oraz Facebooku.                                                                       Facebook