powrót

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie  o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Na podstawie art. 83 ust. 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 845) oraz art. 40 § 1 Ustawy z dnia 16 września 1982 Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 275), a także § 29 i § 30 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu i § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu w zw. z § 3 pkt 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” oraz § 17 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu Zarząd Spółdzielni zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się dnia 30 marca 2020 r. o godz. 1700 w Zespole Szkół Elektronicznych 
i Informatycznych ul. Jagiellońska 13 w Sosnowcu według następującego porządku obrad:


1.Otwarcie Zgromadzenia 
2.Przedstawienie porządku obrad
3.Wybór Prezydium Zgromadzenia : Przewodniczącego; Zastępcy; Sekretarza.
4.Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.
5.Wybór komisji wnioskowej.
6.Przedstawienie Protokołu Komisji mandatowo - skrutacyjnej stwierdzającej prawomocność obrad.
7.Odczytanie listy pełnomocnictw.
8.Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu.
9.Wolne wnioski.
10.Podjęcie Uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej.
11.Zakończenie obrad.


Zarząd Spółdzielni informuje, że materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w tym projekt uchwały, będzie wyłożony w siedzibie Spółdzielni od dnia 9 marca 2020 roku w godzinach pracy Spółdzielni. Każdy Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z przedmiotowymi materiałami. Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości. W przypadku uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika - pełnomocnictwo (druki do pobrania w siedzibie Spółdzielni lub na jej stronie internetowej) winno być złożone w siedzibie Spółdzielni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia.Facebook