E-czynsze

Aby, korzystać z modułu E-czynsze proszę najpierw zapoznać się z regulaminem dostępu do modułem E-czynsze, a następnie zalogować się do niego.

LOGOWANIE

 

 

R E G U L A M I N dostępu do Modułu E-CZYNSZE

§ 1. Cel wprowadzenia programu E-Czynsze

 1. Możliwość bieżącego monitorowania przez lokatorów dokonywanych wpłat czynszowych.
 2. Oszczędność czasu lokatora.
 3. Przyspieszenie obsługi lokatora przez pracowników Działu Księgowości Czynszów.
 4. Dostosowanie programu do wymogów Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 2. Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Moduł - program komputerowy, pozwalający na sprawdzenie składników czynszowych, salda konta czynszowego poprzez Internet.
 2. Użytkownik – osoba posiadająca w zasobach Administratora spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub będąca właścicielem lokalu, zarejestrowana w systemie E-Czynsze.
 3. Adres e-mail - adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika we wniosku o aktywację.
 4. Hasło - kombinacja znaków indywidualna dla każdego użytkownika,
 5. Administrator - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Sosnowcu.

§ 3. Rejestracja Użytkownika

 1. Celem otrzymania dostępu do modułu E-CZYNSZE Użytkownik zgłasza się osobiście do Działu Księgowości Czynszów z dowodem tożsamości ze zdjęciem.
 2. Użytkownik składa wniosek o dostęp do modułu, który jest jednocześnie akceptacją niniejszego Regulaminu. Wniosek można pobrać na stronie internetowej spółdzielni lub w Dziale Księgowości Czynszów.
 3. Po aktywacji Użytkownik loguje się i zostaje poproszony o zmianę hasła.
 4. W przypadku kilku osób posiadających w zasobach Administratora spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub będących współwłaścicielami lokalu, konieczne jest wypełnienie oświadczenia o wyborze jednego Użytkownika systemu E-CZYNSZE. Oświadczenie można pobrać na stronie internetowej Spółdzielni lub w Dziale Księgowości Czynszów.
 5. Dostęp do modułu E-CZYNSZE jest możliwy poprzez Internet pod adresem www.smpoludnie.sosnowiec.pl/eczynsze.

§ 4. Zasady korzystania z modułu

 1. Administrator, może bez podania przyczyny modyfikować usługi dostępne w module, a także zawieszać lub ograniczać ich działanie. Może również dodawać nowe usługi.
 2. Użytkownik nie może w żadnej formie udostępniać osobom trzecim swoich danych dostępowych.
 3. Za pomocą adresu e-mail i hasła Użytkownik uzyskuje dostęp do modułu jedynie w takim zakresie, w jakim dotyczy to posiadanych przez niego lokali.
 4. W razie zgubienia, kradzieży lub utraty danych dostępowych w innych okolicznościach fakt ten należy zgłosić do Administratora, który niezwłocznie zablokuje dostęp do modułu.
 5. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

§ 5.Zakres odpowiedzialności

 1. Za prawidłowe działanie modułu E-CZYNSZE odpowiada Administrator.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia danych dostępowych przez osoby trzecie udostępnionych przez użytkownika.
 3. Moduł E-CZYNSZE działa w oparciu o automatyczne, nie weryfikowane przez pracownika generowanie informacji. W każdym przypadku nieprawidłowości co do prezentowanych danych należy skontaktować się z pracownikiem Działu Księgowości Czynszów w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.
 4. Informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem modułu nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń wobec Administratora.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem modułu "E-CZYNSZE".

§ 6. Pozostałe postanowienia

 1. Korzystanie z modułu E-CZYNSZE jest bezpłatne.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu dostępu do modułu E-CZYNSZE.
 3. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Administrator zamieści zmieniony tekst Regulaminu na stronie internetowej spółdzielni.
 4. Regulamin opublikowany na stronie internetowej uznaje się za doręczony do Użytkownika.
 5. Administrator oświadcza, że dane osobowe zawarte w bazie danych modułu wykorzystywane będą tylko w celach statutowych.
 6. Treść Regulaminu dostępna jest dla wszystkich Użytkowników do wglądu w siedzibie Administratora, na stronie internetowej spółdzielni.
 7. Wszyscy Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 7/2012 z dnia 05.09.2012 r. i wchodzi w życie z dniem 01.09.2012 r.
Facebook