Organy spółdzielni

1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 

2. Rada Nadzorcza

3. Zarząd

Skład Zarządu:

 

Aleksandra Chatys   -   Prezes Zarządu 

Ewa Wieloch  -    Z-ca Prezesa Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej:


Agnieszka Wiśniewska-Kurplik - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Krzysztof Nowicki - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Aleksandra Tyszkiewicz-Staniowska - Sekretarz Rady Nadzorczej      

Marcin Cyrana

Adrian Dela

Grzegorz Golański

Ryszard Jakubczyk 

Jan Skrobacha

Jacek Wojtoń

Facebook